പനച്ചിക്കാട് വിദ്യാരംഭത്തിന് ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു


കോട്ടയം : പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബിയിൽ 2023 ഒക്ടോബർ 24 വിജയദശമി ദിനത്തിൽ വിദ്യാരംഭത്തിന് ,ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു.

panachickad.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് .
Previous Post Next Post