സിംഗപ്പൂരിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പുരട്ടാസി മാസ പ്രാർത്ഥനയും ആഘോഷവും

സന്ദീപ് എം സോമൻ 

സിംഗപ്പൂർ :  ഈ വർഷം, പൂരട്ടാശി മാസത്തിൽ നാല് ശനിയാഴ്ചകളിൽ പുരട്ടാസി ശനി ആഘോഷിക്കുന്നു (സെപ്റ്റംബർ 23, 30, ഒക്ടോബർ 7, 14).

ഈ മാസത്തിലാണ് വെങ്കിടേശ്വര ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്ക പ്പെടുന്നതിനാൽ പുരട്ടസി മാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

 കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിച്ചതിന് മഹാവിഷ്ണുവിനോട് നന്ദി പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാസമായി വിഷ്ണു ഭക്തർ കരുതുന്നു.

പുരട്ടാശി മാസത്തിലെ അമാവാസി ശുഭകരമായ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനു പിന്നിലെ കാരണം, ഈ മാസത്തിൽ മാത്രമേ പൂർവ്വികർ ഭൂമിയിൽ വരികയും അമാവാസിക്ക് മുമ്പുള്ള ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ 15 ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർക്ക് തർപ്പണമോ വഴിപാടോ നൽകുന്നതിന് ഉത്തമമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

പുരട്ടാസി ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 11:00 മുതൽ അന്നദാനവും രാവിലെ 9:00 മുതൽ 6:00 വരെ പ്രസാദ വിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

Previous Post Next Post