നവകേരള സദസിൽ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ആകെ ലഭിച്ചത് 6,21,167 പരാതികൾ.,,ഇതിൽ എത്രത്തോളം പരാതികൾ പരിഹരിച്ചു എന്ന കാര്യം ഇതുവരെ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
തിരുവനന്തപുരം: നവകേരള സദസിൽ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ആകെ ലഭിച്ചത് 6,21,167 പരാതികൾ. ലഭിച്ച പരാതികളിൽ എത്രയെണ്ണം തീർപ്പാക്കി എന്ന വിവരം സത്യമായി സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, പരാതികൾ തീർക്കാൻ ജില്ലകളിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്നത് സർക്കാർ പരിപാടിയിലുണ്ട്.
36 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാരിന് മുന്നിലെത്തിയത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള പരാതി. ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 6,21,167 പരാതികളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് 81354 പരാതികൾ ലഭിച്ചു. പാലക്കാട് നിന്ന് 61234, കൊല്ലത്ത് നിന്ന് 50938, പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് 23610, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് 53044, തൃശൂരിൽ നിന്ന് 54260, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് 42656, ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് 42234, കോഴിക്കോട് നിന്ന് 45897, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് 28803, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് 18,000, 18,000, 84, 84 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. ഇതിൽ എത്രത്തോളം പരാതികൾ പരിഹരിച്ചു എന്ന കാര്യം ഇതുവരെ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 

പല ജില്ലകളിലും ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ തീർത്ത പരാതികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു. ചില പരാതികൾ പലതരത്തിലുള്ള നിയമക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ടതിനാൽ തീർപ്പാക്കാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം. ലഭിച്ച പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ഓരോ ജില്ലയിലും സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതും സർക്കാർ പരിപാടിയിലുണ്ട്.
Previous Post Next Post