സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില ഉയർന്നു


സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില ഉയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 800 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ, ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 46,120 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 100 രൂപ വർദ്ധിച്ച്, 5,765 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 77 രൂപയാണ് വില. 8 ഗ്രാമിന് 616 രൂപ,10 ഗ്രാമിന് 770 രൂപ,100 ഗ്രാമിന് 7700 രൂപ, ഒരു കിലോഗ്രാമിന് 77,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരക്കുകൾ.
Previous Post Next Post