ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില


സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 320 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ, ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 48,080 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 6,010 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ സ്വർണവില 48,000 പിന്നിടുന്നത്.
Previous Post Next Post