സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 600 രൂപഅന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില ഉയർന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമായത്


തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണ വില വീണ്ടും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ. പവന് 600 രൂപ ഉയർന്നു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 51280 രൂപയായി.

അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില ഉയർന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമായത്. ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാമിന് വിപണി വില 6410 രൂപയായി.
Previous Post Next Post