മണർകാട് പോലീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ,മണർകാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്രൈം.439/2024 U/s 324,307,302 IPC പ്രകാരമുള്ള കേസിലെ പ്രതിയുടെ ഫോട്ടോയാണ്. ഇയാളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ അറിയിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.


ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് മണർകാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്രൈം.439/2024 U/s 324,307,302 IPC പ്രകാരമുള്ള കേസിലെ പ്രതിയുടെ ഫോട്ടോയാണ്. ഇയാളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ അറിയിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
എസ്.എച്ച്.ഓ മണർകാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ -  9497947161
 എസ്.ഐ  മണർകാട്  -  9497980332
 മണർകാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ  - 0481 2370288
Previous Post Next Post