ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്‌സികളുമായി ഖത്തർദോഹ : പൊതുമേഖലയിൽ ഗതാഗത മാറ്റത്തിന് തയ്യാറായി ഖത്തർ. ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്‌സികളിൽ തപാൽ ഉരുപ്പടികൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഡെ ഇലക്ട്രിക് ലിവറി വിമാനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഗതാഗതം. പരീക്ഷണ പറക്കൽ 2025 ആദ്യം.
വാഹനങ്ങളുടെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പൊതുഗതാഗതം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്സികളും ഡെലിവറി വിമാനങ്ങളും പൊതുഗതാഗതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. പരീക്ഷണ പറക്കലിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി നേടുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഗതാഗതം. അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുമാണ് എയർ ടാക്‌സികളുടെയും ഡെലിവറി വിമാനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

മൂന്നാമത് ഖത്തർ ദേശീയ വികസന നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഏകോപനം, സുസ്ഥിരത, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുതിയ പരീക്ഷണം. നിലവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുഗതാഗത ബസുകളിൽ 70 ശതമാനത്തിലധികവും ഇലക്ട്രിക് ആണ്. 2030നകം പൊതുബസുകളും ടാക്സികളും 100 ശതമാനവും ഇലക്ട്രിക് ആക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യം. ഹ്രസ്വദൂര യാത്രകൾ ആകാശപാതയിലൂടെ അതിവേഗമാക്കാൻ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ എയർ ടാക്‌സികൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
Previous Post Next Post