ബിഹാറിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനു മുൻപേ പാലം തകർന്നു
പറ്റ്ന: ബിഹാറിലെ അരരിയയിൽ നദിക്കു കുറുകേ 12 കോടി ചെലവിൽ നിർമിച്ച പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിനു മുൻപേ തകർന്നു. സിക്തി, കുർസകാന്ത ബ്ലോക്കുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ബക്ര നദിക്കു കുറുകേ നിർമിച്ച പാലമാണു തകർന്നത്. ബിഹാറിൽ ഈ വർഷം തകരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാലമാണിത്.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കോസി നദിക്കു കുറുകേ സുപോളിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന പാലം തകർന്ന് ഒരാൾ മരിക്കുകയും 10 പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ഭാഗൽപ്പുരിൽ ഗംഗാനദിക്കു കുറുകേ നിർമാണത്തിലിരുന്ന പാലവും തകർന്നുവീണിരുന്നു
Previous Post Next Post