കുവൈറ്റിൽ അഗ്നിസുരക്ഷ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത 54 കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടി


കുവൈറ്റിൽ ജനറൽ ഫയർഫോഴ്സ് എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലുമായി 54 കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഭരണപരമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. അഗ്നിശമന സേനയുടെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച്, ആവശ്യമായ അഗ്നിശമന ലൈസൻസുകൾ നേടുന്നതിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരാജയവും സുരക്ഷാ, അഗ്നി പ്രതിരോധ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുമാണ് ഈ അടച്ചുപൂട്ടലിന് കാരണമായത്. ഈ ലംഘനങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഗ്നിശമന വകുപ്പ് ഈ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

Previous Post Next Post