കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ തെറ്റിയ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് മുഖ്യമന്ത്രി

കൊല്ലം: കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം ബന്ധം തെറ്റിയ സംഭവങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. റിപ്പിക്കരുതേന്ന് മുഖമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

പോലീസ് യു ജിതമായി അന്വേഷിക്കു കയാണന്നും സംഭവത്തിൽ കുറ്റമറ്റതും ത്വ റിതവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശം നൽകേണ്ടന്നും അദ്ദേ ഹം അറിഞ്ഞു.
Previous Post Next Post