കൊല്ലം ഓയൂരിൽ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ ഫോൺ വിളിച്ചയാളുടെ രേഖാചിത്രം പുറത്ത് വിട്ട് പോലീസ്


കൊല്ലം: ഓയൂരിൽ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ഫോൺ വിളിച്ചയാളുടെ രേഖാചിത്രം പുറത്ത്.
രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കിയത് പൊലീസ്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരുടെ സംഘത്തിലൊരാളുടെ രേഖാചിത്രമാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്.
Previous Post Next Post