ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്ചുമതല


കോട്ടയം : ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല.

കോട്ടയത്ത് ഡി.രാജയുടെ അദ്ധ്യക്ഷത യിൽ ചേർന്ന സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവി ലാണ് തീരുമാനം.
ബിനോയ് വിശ്വത്തെ തെരെഞ്ഞെടുത്തത് ഏക കണ്ഠമായി.

നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഡി. രാജ്
Previous Post Next Post