സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളിന്റെ മേൽക്കൂര അടര്‍ന്നു വീണു.. അപകടം ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ..വിദ്യാര്‍ത്ഥികൾ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്


തൃശ്ശൂര്‍: സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളിന്റെ മേൽക്കൂര അടര്‍ന്നു വീണ് അപകടം. ഇന്ന് രാവിലെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് തിരുവില്വാമല ജി.എൽ.പി സ്കൂളിലെ മേൽക്കൂര അടര്‍ന്നു വീണത്. കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മറുഭാഗത്താണ് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ഓടുൾപ്പടെ താഴെ വീണത്. ഇതിനാൽ വിദ്യാര്‍ത്ഥികൾ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു.
Previous Post Next Post