സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധന


സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധന. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 160 രൂപ ഉയർന്നു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വിപണി വില 47000 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റിന്റെ വില 5875 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റിന്റെ വില 4860 രൂപ. അതേസമയം വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വില 80 രൂപ. ഒരു ഗ്രാം ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളിയുടെ വിപണി വില 103 രൂപയാണ്.
Previous Post Next Post