പാമ്പാടി 9-ാം മൈൽ പാഞ്ചേരിമാലിയിൽ ഷാജി പി.ജോൺസൺ (സജി 48) അന്തരിച്ചു.പാമ്പാടി 9-ാം മൈൽ പാഞ്ചേരിമാലിയിൽ ഷാജി പി.ജോൺസൺ (സജി 48) അന്തരിച്ചു.
 എംആർഎഫിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.
 സംസ്കാരം നാളെ  11നു വസതിയിലെ ശുശ്രൂഷക്ക് ശേഷ തിരുവഞ്ചൂർ പിഎംജി ചർച്ചിന്റെ മാങ്ങാനം ചിലമ്പ്രക്കുന്ന് സെമിത്തേരിയിൽ ഭാര്യ വെൺമണി ചരിവുപറമ്പിൽ സി.ആർ.അജിതാ മോൾ മക്കൾ ഷാജിത, ഷാജിൽ.
Previous Post Next Post