പാമ്പാടിയിൽ സൗജന്യ തൊഴിൽ മേള,,കെ. ജി. കോളേജ് പാമ്പാടിയും, കുടുംബശ്രീ DDUGKY പദ്ധതിയും , ജി-ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂലൈ 13 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിമുതൽ


കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കായി കെ. ജി. കോളേജ് പാമ്പാടിയും, കുടുംബശ്രീ DDUGKY പദ്ധതിയും , ജി-ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും  സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂലൈ 13 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിമുതൽ കെ. ജി. കോളേജ് പാമ്പാടിയിൽ വച്ച് തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പത്താം ക്ലാസ്സ് മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ള തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് തൊഴിൽ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാം.