രൂപയ്ക്ക് റെക്കോഡ് തകർച്ച; ഡോളറിനെതിരെ 77 രൂപ 40 പൈസയുടെ ഇടിവ്


ഡൽഹി: രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ വൻ ഇടിവ്. ഡോളറിനെതിരെ 77 രൂപ 40 പൈസയാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണിത്. ഡൽഹി: രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ വൻ ഇടിവ്. ഡോളറിനെതിരെ 77 രൂപ 40 പൈസയാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണിത്.

Previous Post Next Post