കുവൈറ്റിൽ താപനിലയിൽ വർദ്ധനവ്; വൈദ്യുതി മുടങ്ങി


കുതിച്ചുയരുന്ന താപനില രാജ്യങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വൈദ്യുത ലോഡിന് കാരണമായതിനാൽ, വർദ്ധിച്ച ലോഡ് കാരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ബുധനാഴ്ച വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗം മൂലം വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യകത വർധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ലോഡ് സൂചിക വർധിക്കുന്നു. ബുധനാഴ്ച അൽ നുഴ, ഖൈത്താൻ, സുബ്ഹാൻ മേഖലകളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ, അബ്ദുല്ല തുറമുഖ ഫാക്ടറികളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു. തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി അടിയന്തര സംഘങ്ങൾ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.Previous Post Next Post