സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ… അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിലെ സ്വർണ്ണവില അറിയാം


സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില റെക്കോർഡിട്ടു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 320 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ, ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 47,120 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർദ്ധിച്ച്, 5,890 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വെള്ളിവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 80.70 രൂപയും, 8 ഗ്രാമിന് 645.60 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില നിലവാരം.
Previous Post Next Post